فرم جدید شماره(2-2) معرفی اشخاص ذینفع دریافت اسناد خزانه اسلامی

 

 توجـــــــــه:

  •  درستون کد استان ،برای تمامی ردیف ها 74 ثبت گردد.
  •  کلیه ذینفعان پشت سرهم در یک فرم نوشته شوند.(برای هر ذینفع یک فرم جداگانه ارسال نگردد)
  •  کلیه فرم ها مهر و امضاء شده بصورت پرینت و فاقد خط خوردگی باشد.
  •  نامه تخصیص اعتبار-تاییدیه شماره شبا مربوط به هر ذینفع (به استثناء بانک ملی) و نامه کدمعاملاتی هر ذینفع حتما ضمیمه مدارک ارسال گردد.
  •  

  دریافت فرم

 

ویژه های امروز


تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه هماهنگی وتلفیق حساب های استان تهران می باشد.

طراحی و اجرا توسط سپیک